Prague Research Forum oznamuje údaje o trhu s kancelářskými prostory za 3. čtvrtletí roku 2019

Tisková zpráva

Praha, 24. října 2019

Úvod

Prague Research Forum (PRF) si dovoluje zveřejnit údaje o trhu s kancelářskými prostory za třetí čtvrtletí roku 2019. Členy PRF jsou společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL a Knight Frank, které sdílejí základní informace o kancelářském trhu v Praze za účelem poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o jeho vývoji.

Instituce RICS podporuje činnost Prague Research Fora.

Nabídka kancelářských budov

V Praze bylo během třetího čtvrtletí roku 2019 dokončeno celkem 32 900 m2 kancelářských prostor, dohromady za první tři čtvrtletí pak celkem 112 900 m2 a celkový objem moderních kanceláří dosáhl 3,60 milionu m2. Nově dokončené prostory zahrnují tři nové projekty: dva z nich byly nově dokončené budovy – Dock In Three v Praze 8 s 16 000 m2 kancelářských prostor a Argentinská Office Building v Praze 7 s 5 800 m2. Poslední budovou pak byla zrekonstruovaná Life Building C v Praze 4 s 11 100 m2.

V průběhu třetího čtvrtletí začala nová výstavba třech kancelářských projektů: výstavba další fáze projektu River City v Praze 8, sestávající ze dvou budov, Mississippi House (13 300 m2) a Missouri Park (7 400 m2) a rekonstrukce budovy Sixty House v Praze 4 (5 500 m2, dříve známý pod jménem Na Pankráci 60). V současné době je tak ve výstavbě zhruba 315 600 m2 moderních kancelářských prostor, z nichž je 89 100 m2 plánováno k dokončení ještě v tomto roce, dalších 204 900 m2 pak v roce 2020.

Budovy třídy A tvoří většinu nabídky moderních kanceláří (73 %), přičemž podíl nejkvalitnějších prostor s hodnocením AAA v celkovém objemu kancelářských prostor dosahoval necelých 22 %.

Realizovaná poptávka

Celková hrubá realizovaná poptávka (včetně obnovených smluv – tzv. renegociací – a podnájmů) dosáhla ve třetím čtvrtletí roku 2019 objemu 85 200 m2, což představuje mezičtvrtletní pokles o17 % a meziroční pokles o 34 %. 

Největší poptávka ve 3. čtvrtletí byla zaznamenána v městských částech Praha 3 (20,7 %), Praha 8 (18,9 %) a Praha 4 (16,6 %). Nejaktivnějšími společnostmi byly firmy působící v profesionálních službách (23,3 %), následovány IT sektorem (10,2 %) a společnostmi ze sektoru spotřebního zboží (10,1 %).

Podíl renegociací na celkové poptávce dosáhl 36,0 %, zatímco celková velikost nově pronajatých prostor, předpronájmů a expanzí představovala 62,8 % z celkové poptávky.

Významné pronájmy

Největší transakcí třetího čtvtletí byla renegociace a expanze firmy ExxonMobil (15 400 m2) v budově Luxembourg Plaza na Praze 3, následovaná renegociace a expanzí Wargaming v Oasis Florenc (2 700 m2), renegociace firmy Camping Gaz v projektu Balabenka (2 500 m2) na Praze 9 a předpronájmem firmy Henkel v budově Dock In Four (2 200 m2) na Praze 8.

Podíl neobsazené plochy

Podíl neobsazených kancelářských prostor na celkové nabídce ve třetím čtvrtletí dosáhl 5,1 %, což je oproti výsledkům za druhé čtvrtletí 2019 nárůst o 0,5 procentního bodu. Celkový objem volných kanceláří dosáhl 182 700 m2. Největší objem dostupných kanceláří byl v Praze 4 s 52 100 m2, což představuje míru neobsazenosti na úrovni 5,5 %, následovala Praha 5 s 45 300 m2 a mírou neobsazenosti 7,2 %. Nejméně volných kanceláří bylo v Praze 10 s 1 600 m2 (míra neobsazenosti 1,1 %) a Praze 3 s 3 100 m2 (2,4 %).

Nájemné

Nízká míra neobsazenosti nadále vytváří tlak na mírný růst nájmů. Nejvyšší dosahované nájemné za druhé čtvrtletí se pohybovalo v rozmezí 22,50 až 23,00 EUR za m2 na měsíc v centru města, 15,50–17,00 EUR za m2 na měsíc ve vnitřních a 13,50–15,00 EUR za m2 na měsíc ve vnějších částech města.

Příloha

Definice:

Celková výměra: Celková výměra dokončených kancelářských ploch (obsazených či neobsazených), nově postavených od roku 1990 nebo zrekonstruovaných, třídy A a B, obsazených majitelem nebo k pronájmu a budovy státní správy. Budovy s výměrou menší než 1 000 m² jsou vyloučeny.
Nová nabídka: Nově dokončené nebo zrekonstruované budovy, které obdržely kolaudační rozhodnutí v daném období.
Realizovaná poptávka: Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou, prodanou nebo předprodanou uživatelům za uvedené období. Neobsahuje prostory pod nabídkou. Prostor je pronajat, pokud je podepsána smlouva. Celková realizovaná poptávka obsahuje i renegociace, prodloužení pronájmů a podnájmy, čistá realizovaná poptávka tyto transakce vylučuje.
Míra neobsazenosti: Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách na celkové výměře.
Nejvyšší nájemné: Dosahované nájemné za nové budovy, vysoké technické kvality, v budovách v nejlepších lokalitách. Na trhu se ale mohou objevit i výjimečné projekty, kde je dosahováno vyšší nájemné.
Podpronájem: Prostory nabízené k pronájmu současným nájemcem, který je smluvně vázán k nájmu prostor po delší dobu, než ve skutečnosti potřebuje.

Podmínky pro zahrnutí do celkové výměry moderních kanceláří třídy A a B:

 • Dokončení nebo rekonstrukce po roce 1990
 • Velikost pronajímatelné plochy alespoň 1 000 m2
 • Dostupné jednotky jsou inzerovány odpovídajícím způsobem

Hlavní hodnotící kritéria klasifikace kancelářských budov:

 • Rok dokončení/rekonstrukce
  • Velikost a vzhled recepce
   • Světlá výška kancelářských prostor
   • Zdvojená podlaha
   • Snížené podhledy
   • Flexibilní rozvržení kancelářských prostor
   • Klimatizace, externí stínění
   • Možnost parkování
   • Velikost souvislé kancelářské plochy
   • Šetrnost budovy
   • Bezpečnost a přístupový systém

Další body může budova získat například za architektonické ocenění, otvíratelná okna, rezervní zdroj energie, moderní výtahy nebo možnost vstupu 24/7.

COPYRIGHT © Prague Research Forum 2019

Tato publikace je vlastnictvím Prague Research Fora (Členové: CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL a Knight Frank) a nesmí být kopírována, reprodukována a dále šířena v jakékoliv podobě  nebo jakýmikoliv prostředky a to jako část nebo celek bez uvedení Prague Research Fora jako zdroje informace. Informace obsažené v publikaci byly získány ze zdrojů považovaných za důvěryhodné. Nicméně správnost informace nezaručujeme. O nepřesnostech nás informujte, abychom je mohli opravit. Prague Research Forum na sebe neváže odpovědnost za škodu nebo ztrátu způsobenou jakoukoliv neúmyslnou nepřesností v této zprávě.

Prague Research Forum Announces the Office Market Figures for Q3 2019

Press release

Prague, 24thOctober 2019

Introduction

The Prague Research Forum is pleased to announce the office market figures for the third quarter of 2019. The members of the Prague Research Forum – CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank – share non-sensitive information with the aim of providing clients with consistent, accurate and transparent data about the Prague office market.

The RICS supports activities of the Prague Research Forum.

Office Stock and New Supply

A volume of 32,900 sq m of modern office space was delivered to the Prague market in the third quarter of 2019, bringing the year to date completions to 112,900 sq m and the total modern office stock to 3.60 million sq m. Completions include 3 properties: two were new buildings – Dock In Three in Prague 8 with 16,000 sq m and Argentinská Office Building in Prague 7 with 5,800 sq m. The last completed property was refurbishment of Life Building C in Prague 4 with 11,100 sq m.

The development of three new office buildings commenced during Q3 2019, the construction of the next phase of River City in Prague 8, consisting of two new buildings, Mississippi House (13,300 sq m) and Missouri Park (7,400 sq m) and the refurbishment of Sixty House in Prague 4 (5,500 sq m, previously known as Na Pankráci 60). The current pipeline under construction amounts to 315,600 sq m, with 89,100 sq m due in Q4 2019 and 204,900 sq m in 2020.

A-class office stock has a ca. 73% share in the total office supply, whereas the top-quality AAA-class properties accounted for almost 22%.

Office Take-up

Gross take-up (including renegotiations and subleases) in the third quarter of 2019 amounted to 85,200 sq m, representing
a 17% decrease on the previous quarter and a 34% decrease year on year.

The highest demand in Q3 was recorded in the city districts of Prague 3 (20.7%), Prague 8 (18.9%) and Prague 4 (16.6%). The most active companies were from the professional services sector (23.3%), followed by the IT sector (10.2%) and the consumer goods sector (10.1%).

The share of renegotiated leases in the third quarter of 2019 reached 36.0%. Net demand (new leases, expansions and pre-leases) accounted for 62.8% of the total take-up.

Major Office Leasing Transactions

The major transactions of the third quarter of 2019 were the renegotiation and expansion of ExxonMobil (15,400 sq m) in Luxembourg Plaza in Prague 3, followed by expansion and renegotiation of Wargaming in Oasis Florenc (2,700 sq m) in Prague 8, the renegotiation of Camping Gaz in Balabenka (2,500 sq m) in Prague 9 and the pre-lease of Henkel in Dock In Four (2,200 sq m) in Prague 8.

Office Vacancy

The share of vacant office space in Q3 2019 reached 5.1%, an increase of 50 basis points in comparison with the mid-year results. The vacant space totalled 182,700 sq m. The largest availability was in Prague 4 with 52,100 sq m, representing a vacancy rate of 5.5% in the district and followed by Prague 5 with 45,300 sq m and a vacancy rate of 7.2%. The lowest amount of vacant space was recorded in Prague 10 with 1,600 sq m (vacancy rate of 1.1%) and in Prague 3 with 3,100 sq m (2.4%).

Rents

With the low vacancy rate, the upward pressure on rents continued. Prime headline rents in the city centre stood between €22.50 and €23.00/sq m/month in the city centre at the end of Q3 2019. Inner city prime rents ranged from €15.50 to €17.00/sq m/month and from €13.50 to €15.00/sq m/month in the outer city.

Appendix

Definitions:

Stock: Total completed office space (occupied and vacant), newly built since 1990 or refurbished, A and B class offices, owner occupied and for lease and public authorities’ buildings. Buildings with leasable area lower than 1,000 sq m are excluded.
New supply: Completed newly built or refurbished buildings that obtained a use permit in the given period.
Take-up: A gross figure representing the total floor space known to have been let or pre-let, sold or pre-sold to tenants or owner-occupiers over a specified period. It does not include space that is under offer. A property is taken up when the contract is signed. Total take-up includes renegotiations, lease extension and subleases, net take-up excludes these.
Vacancy rate: Ratio of physically vacant space in completed buildings on the total stock.
Prime rent: Achieved rents that relate to new prime, high specification units in prime locations. However, there might by exceptional assets on the market, in which higher rent could be achieved.
Sublease: Space offered for lease by a tenant who is contractually obliged to occupy the premises for longer period than what they need.

Minimum requirements for inclusion into modern office A- and B-class stock:

 • The building was built or refurbished after 1990
 • Available units are being advertised in an appropriate way
 • The GLA of the building exceeds 1,000 sq m

Major evaluation criteria for office properties classification:

 • Date of completion/refurbishment
  • Size and quality of the reception area
   • Internal height in the working areas
   • Raised floors
   • Suspended ceilings
   • Flexible layout of office areas
   • Air-conditioning, external shading
   • Parking
   • Contiguous floor plates
   • Sustainability of the office building
   • Security and the access system

Other criteria include architectural awards, openable windows, reserve power supply, modern lifts and 24/7 accessibility.

COPYRIGHT © Prague Research Forum 2019

This publication is the property of The Prague Research Forum (members: CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL and Knight Frank and cannot be copied, reproduced or redistributed in any form or by any means, either as a part or whole, without quoting the Prague Research Forum as the information source. The information contained in this publication has been obtained from sources considered reliable. However, we do not guarantee the accuracy of the information. Please inform us about the uncertainties, so we can correct it. Prague Research Forum does not bind itself to liability for damage or loss caused by any unintentional inaccuracies in this report.